VÄLKOMMEN!

”Du spelar ju när jag spelar!” , sa en adept triumferande en dag. Det är inte riktigt hela sanningen men det sammanfattar ändå rätt bra hur metoden kan gå till.

Varje människa är unik och alla möten som jag haft i terapirummet har varit olika. Det är spännande. Jag tycker att FMT-metoden har haft något för alla adepter som jag hittills mött. Det är mitt ansvar som terapeut att kunna se möjligheter till utveckling och framsteg utifrån varje individs förutsättning. För mig innebär det nyfikenhet och utmaning.

Med hjälp av FMT-metoden kan olika funktioner utvecklas och därmed också öka deras möjligheter till en fungerande vardag. FMT-metoden är inte svaret på allt utan ska vara en del i ett stöd omkring en människa. Men effekten av det samspel som uppstår när terapeuten ställer en fråga och direkt får ett svar från adepten, med musiken som verktyg, är något som gör FMT-metoden unik.

* adept (används inom FMT)
elev, lärjunge, discipel, lärling, efterföljare, aspirant, praktikant

BAKGRUND

Lasse Hjelm (f.1924) startade 1987 Musikterapiinstitutet (MTI) i Uppsala. Samma år startades också den första utbildningen till musikterapeut. 1988 påbörjades även utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Metoden utvecklades av Lasse Hjelm under 15 års arbete för barn med handikapp på Folke Bernadottehemmet i Uppsala.

Från början arbetade Lasse Hjelm i gruppverksamhet med sång, musik och instrument. Han upptäckte då möjligheter för barnen att utvecklas utan att han talade eller instruerade. Han utgick från varje individs egen förutsättning, nivå och initiativförmåga och utifrån detta arbete utformades metoden. Syftet var att finna ett arbetssätt som inte innebar att spela för människor utan att spela med.

Den praktiska utvecklingen av metoden har undan för undan förändrats och förankrats i förhållande till utvecklingsteorier. Lasse Hjelm har inspirerats av olika teoretiker under sitt arbete med att utveckla metoden.

METODEN

1 - Lär inte ut
2 - Söker efter grundorsaken till problemen
3 - Bearbetar och strukturerar hjärnans aktivitet
4 - Bearbetar och organiserar grundfunktioner
5 - Skapar förutsättningar och lust till att utveckla färdigheter.

FMT är en neuromuskulär behandlingsmetod som går ut på att impulser tillförs hjärnan genom muskler och nerver. Man skulle också kunna kalla metoden för en sensomotorisk metod, eftersom det är samspelet mellan sinnen och rörelse som är kärnan i metoden. En FMT-terapeut utför FMT-behandling och den som behandlas kallas adept som betyder invigd lärjunge.

FMT-metoden är ickeverbal. Det förkommer inga instruktioner, kommentarer eller verbalt beröm. Att få tänka ut en problemlösning själv skapar minnesspår i hjärnan, s.k. ökad synapsbildning (Synaps är en mötespunkt mellan nervceller där signalöverföring kan ske). Genom att skapa förutsättningar för handlingar, istället för att instruera, är målet att få adepten att bearbeta sina egna resurser.

Med musiken som medel skapar man kontakt, får igång en samverkan och lockar fram spontana handlingar och rörelser. Behandlingen utförs alltid individuellt med terapeuten vid ett akustiskt piano och adepten vid en eller ett antal trummor och cymbaler. Varje trumma är monterad på ett stativ så att terapeuten kan förändra uppställningen av trummorna mellan varje session. Detta görs för att åstadkomma förutsättningar för adepten att utföra rörelsemönster som främjar utveckling.

Genom bestämda musikkoder skapas sedan kontakt och samverkan via toner, klanger och tystnad. Enkla blåsinstrument används också, för att stimulera andningsapparaten och integrera andningen med helhetskoordinationen (med hela kroppen).

Utgångspunkten är en helhetssyn på människan där målet är att höja funktionsnivån hos den enskilde individen genom att skapa kontakt, ge stimulans och aktivitet. Metoden stöder och stimulerar helhetsutvecklingen och bygger på utvecklingsteoretiska grunder. Behandlingen är nivåanpassad, vilket innebär att vi möter varje adept på det steg i utvecklingen där personen är. När terapeuten ser att en viss rörelse är automatiserad och fungerar kan man gå vidare till nästa nivå.

I terapeutens uppgift ingår att se till att adepten stärker sin självkänsla genom att lyckas i själva terapistunden. I behandlingen stärks och utvecklas adeptens grundfunktioner på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Det ställs inga krav – därför kan man heller inte misslyckas!

FÖR VEM

FMT är en metod som är till för alla. Den vänder sig till människor med små eller stora funktionshinder och till människor som behöver utveckla sina grundfunktioner.
Behandling ges utan några som helst musikaliska förutsättningar. Individen behöver inte heller ha någon fastställd diagnos för att man ska kunna inleda terapi. FMT utgår alltid från den enskilda individen och behandlingen ges på den nivå individen befinner sig. Därför blir arbetsområdena många.
Metoden används inom skola, omsorg, rehabilitering och habilitering. Exempel på funktionshinder som kan behandlas är läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter, ADHD, autism, hjärnblödning (stroke), trafik- och olycksskador, medfödd eller förvärvad hjärnskada, rörelsehinder, fibromyalgi och vissa psykiska sjukdomar.
Metoden kan även användas till människor med stressymtom och personer som t.ex. vill få ökad koncentrationsförmåga, minskade sömnproblem eller förbättrat minne.

HITTA FMT-TERAPEUTER

Man hittar FMT-terapi på många orter.
Genom att kontakta Kommunen eller Landstinget kan få information om de kan erbjuda FMT.

Kontakta din kommun eller landstinget HÄR

UTBILDNING

Utbildningen ligger under Karlstad Universitet och bedrivs på Ingesunds Musikhögskola (Arvika).
Det finns även en vidareutbildning (magister) på K A U.

LÄNKARHör med din kommun om du vill prova FMT!